معرفی

 

نام : کامران

نام خانوادگی : چاوشینی

سمت : مسئول سلامت نوجوانان مدارس

مدرک : کارشناس بهداشت عمومی

سابقه کار : 16 سال

تعداد کل مدارس تحت پوشش : 245

تعداد مدارس شهری : 86

تعداد مدارس روستایی : 159

جمعیت دانش آموزان شهرستان : 30455 نفر