فعالیتها

فعالیتها و عملکرد ده  ماهه  سال1393مرکز آموزش  بهورزی:

1-    برگزاری تعداد هشت جلسه باز آموزی وکارگاه مصوب جهت بهورزان شاغل در خانه های بهداشت  به میزان حدود 88ساعت امتیازبازآموزی و یک جلسه غیر مصوب بر حسب نیاز

2-    برگزاری تعداد هشت جلسه بازآموزی وکارگاه مصوب جهت کاردا ن وکارشناسان بهداشت خانواده ومامای مراکز شهری وروستایی به میزان 90ساعت امتیازبازآموزی و یک جلسه غیر مصوب بر حسب نیاز

3-    برگزاری برگزاری تعداد چهارجلسه بازآموزی وکارگاه مصوب جهت کاردا ن وکارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای مراکز شهری وروستایی به میزان 40ساعت امتیاز باز آموزی

4-    برگزاری تعداد چهارجلسه بازآموزی وکارگاه مصوب جهت کاردا ن وکارشناسان بیماریها ی مراکز شهری وروستایی به میزان 48ساعت امتیاز باز آموزی

5-    برگزاری تعداد سه جلسه بازآموزی وکارگاه مصوب جهت پزشکان مراکز شهری و روستایی به میزان 40ساعت امتیاز باز آموزی

6-    هماهنگی با پزشکان مسئول مراکز جهت شرکت در سه آزمون غیر حضوری مدیران به میزان 24ساعت امتیاز باز آموزی

7-    هماهنگی و اطلاع رسانی جهت برگزاری نیاز سنجی آموزشی استانی از کلیه بهورزان سطح شهرستان به صورت متمرکز در سطح استان در دی ماه

8-    بازدید و پایش از بهورزان  وتداوم روند آموزش مستمر به نامبردگان جهت ارتقاء سطح علمی و مهارتی آنها.

9-    آموزش  6نفراز پزشکان جدید الورود به سیستم پزشک خانواده و 4 نفر کارشناس مامایی و 1 نفر کارشناس بهداشت عمومی و 1 نفر کارشناس تغذیه

10-                     انجام فرایند انتخاب بهورز نمونه با همکاری مراکز بهداشتی درمانی روستایی و بهره مندی از نظرات واحد های کارشناسی 

11-                     انتخاب مربی نمونه شهرستان

12-                     تکمیل چک لیست استانی جهت کلیه بهورزان جهت سنجش  فعالیتهای مهارتی و عملکردی   بهورزان

13-                    دریافت و توزیع فصلنامه جهت خانه های بهداشت و ستاد

14-                    تایپ و تدوین کارنما جهت کلیه مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

15-                    تشکیل شورای بهورزی  جهت نمایندگان بهورزان

16-                    همکاری مربیان در سرشماری حاشیه شهر جهت بر نامه پزشک خانواده

17-                    برنامه ریزی جهت بهورز گیری برای 7 ردیف خالی خانه های بهداشت

18-                    تکمیل و ارسال فرمها و مدارک مورد نیاز جهت برگزاری باز آموزیهای مصوب به معاونت بهداشت  و دانشگاه

19-                    پیگیری مشکلات خانه های بهداشت  و بهورزان و انعکاس به مرکز بهداشت

20-                     هماهنگی با کلیه کارکنان جهت شرکت در آزمون عمومی  لانه عنکبوت و فرصت خدمت به مدت 30 ساعت

21-                     شرکت در آموزش مدارس و دبیرستانها ی سطح شهر به مناسبت هفته سلامت

22-                     تدوین برنامه عملیاتی سال 93 در ابتدای سال

23-                    تشکیل جلسات شورای مربیان

24-                    صدور گواهی کار و دانش جهت تعدادی از بهورزان

25-                    هماهنگی  جهت برگزاری جلسات در سالن اجتماعات مرکز بهداشت جهت جنوب استان

26-                    تهیه فرمت واحد جهت برگزاری کلاسهای بازآموزی  در مراکز

برنامه ریزی جهت  برگزاری کارگاههای مصوب در ابتدای سال

               رئوس کلی برنامه های مرکز آموزش بهورزی

ردیف

عنوان فعالیت کلی

اجزای فعالیت

1

امور بهورزان

جذب و تربیت بهورز

فعالیتهای دانش آموزان بهورزی

امور رفاهی بهورزان

 پیگیری مشکلات بهورزان

2

آموزش و باز آموزی کارکنان

آموزش ضمن خدمت بهورزان و سایر کارکنان

آموزش بدو خدمت پرسنل جدیدالورود

ارتقا کیفی آموزش

3

ارتقاکمی و کیفی خانه های بهداشت

پایش خانه های بهداشت وانعکاس مشکلات موجود به مرکز بهداشت

4

 شوراها

شورای آموزشی

شورای مربیان

شورای بهورزی

5

جلسات و کمیته ها

شرکت در جلسات وکمیته های مرکز بهداشت