يکشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٧
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
شرح وظایف

·        بهداشت حرفه ای عبارتست از پیش بینی ,شناسایی , ارزیابی , ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار شاغلین

1 _ ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه

 2_ بازدید کارگاه ها و کارخانجات , معادن

3 _ برنامه بهداشت کشاورزی و برگزاری کمیته بهداشت کشاورزی

 4_ برنامه طب کار در بخش دولتی

5 _ نظارت بر عملکرد محل معاینات رانندگان و ظوابط صدور کارت سلامت ویژه رانندگان در بخش خصوصی

6 _ ساماندهی روشنایی در محیط کار

7 _ برنامه مقابله با صدا و کنترل سیلیس در محیط کار

8 _ بررسی مشاغل سخت و زیان آور

 9_ پروفایل ایمنی شیمیایی

10 _ شرکت در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

11 _ پایش برنامه های بهداشت حرفه ای مراکز خدمات جامع سلامت شهر, روستا و خانه های بهداشت