يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
فعالیت ها


 مهمترین برنامه بهداشت حرفه ای عبارتند از:

1)      ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه

2)      بازدید کارگاهی وتحت پوشش قرار دادن کارگاهها

3)      بهداشت کشاورزی

45)      طب کار(معاینات دوره ای شاغلین )

7)      ساماندهی روشنایی در محیط کار

8)      مقابله با صدا

9)      ارگونومی

10)   مشاغل سخت وزیان آور

11)   آزمایشگاه بهداشت حرفه ای و اندازه گیری عوامل زیان آور 

13)   پایش ونظارت بهداشت حرفه ای در کارگاههای کمتراز 50 نفر

14)   طرح کاهش وکنترل سیلیکوزیس

15)   ایمنی شیمیایی

16)   آمار

17)   و......

شرح وظايف واحد  بهداشت حرفه ای ستاد مركز بهداشت مهاباد:‌

الف )‌‌برنامه ريزي

    تهیه و تدوين برنامه عملياتي در سطح ستاد

    تهیه و تدوین پروفایل ایمنی شیمیایی شهرستان

    تهیه و تدوین برنامه اقدامات پيشگيرانه از بروز بيماريهاي شغلی 

   

    تهیه و تدوین برنامه ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار

   

ب ) نظارت و پايش

    پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني شهری وروستایی

    نظارت بر عملكرد موسسات سلامت کار

    نظارت بروضعیت بهداشت حرفه ای  کارگاهها وکارخانجات سطح شهرستان

    نظارت بر عملكرد کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع

    نظارت برعملکرد خانه های بهداشت کارگری وایستگاههای بهگر

    نظارت برکنترل عوامل زیان آور درصنایع

    نظارت بر عملكرد بهسازی کاراههای مشمول مشاغل سخت وزیان آور

    نظارت بر کنترل مواد شیمیایی در بخش های مختلف

  

ج ) هماهنگي

1-   هماهنگي درون بخش

    هماهنگي با واحد آموزش بهداشت در زمينه برنامه هاي آموزشي وتهيه پوستر ، پمفلت وتراكت

    هماهنگي با گروه تخصصي گسترش شبکه ها در زمینه ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه

 

    هماهنگي با معاونت درمان در زمینه تدوین پروفایل ایمنی  شیمیایی  استان

2-  هماهنگي برون بخش

    هماهنگي با مراجع قضائي درخصوص رسيدگي به پرونده تخلفات بهداشتي

    هماهنگي با نيروي انتظامي درخصوص همکاری در  لاک و مهر واحدهاي متخلف وجلب متهمين

    هماهنگي با شركت آب وفاضلاب شهري وروستائي در زمینه تدوین پروفایل ایمنی  شیمیایی  شهرستان

    هماهنگي با سازمان بازرگاني در زمینه تدوین پروفایل ایمنی  شیمیایی   شهرستان

    هماهنگي با سازمان دامپزشکی استان در زمینه تدوین پروفایل ایمنی  شیمیایی   شهرستان

    هماهنگي با شهرداريها و سازمانهاي مرتبط ( خدما ت موتوري وسازمان بازيافت ...)

    هماهنگي با مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي مربوط

    هماهنگي با اداره كل نظارت بر مواد غذائي ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي

    هماهنگي با مركز سلامت محيط وكار

 

    هماهنگي با  فرمانداريها وبخشداريها

    هماهنگی با نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص بازدید از وضعیت بهداشتی کارگاههای  آنها

    هماهنگی با سازمان کار وامور اجتماعی  شهرستان

     هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی  شهرستان

    هماهنگی با سازمان محیط زیست  شهرستان

 

ه‍ ) اقدامات اجرائي

    اجراي ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه

    اجراي برنامه  بهداشت کشاورزی

    اجراي برنامه  طب کار(معاینات دوره ای شاغلین )

    اجراي برنامه  ساماندهی روشنایی در محیط کار

    اجراي برنامه  مقابله با صدا

    اجراي برنامه  رگونومی

    اجراي برنامه  مشاغل سخت وزیان آور

    اجراي برنامه  آزمایشگاه بهداشت حرفه ای و اندازه گیری عوامل زیان آور

    اجراي برنامه  پایش ونظارت بهداشت حرفه ای در کارگاههای کمتراز 50 نفر

    اجراي برنامه  طرح کاهش وکنترل سیلیکوزیس

    اجراي برنامه  ایمنی شیمیایی

 

ج ) آموزش

    آموزش حين خدمت وبدو خدمت پرسنل بهداشت حرفه ای در زمينه برنامه های بهداشت حرفه ای  از طريق برگزاري كارگاه آموزشي

    آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت در زمينه بهداشت حرفه ای 

    آموزش رابطين

    آموزش مدیران واحدهای تولیدی و شاغلین آنها

    آموزش متصدیان صنوف تولیدی وفنی

    آموزش کارشناسان بهداشت حرفه ای

 

ه) پشتيباني

    پيگيري اعتبارات بهداشت حرفه ای

    پيگيري اعتبارات مربوط به ایمنی شیمیایی 

    پيگيري نحوه برگزاري كارگاههاي آموزشي از طريق اموراداري و مالي (سالن اجتماعات- فيلمبرداري )

 

ح) جمع آوري وتجزيه وتحليل آمار واطلاعات

    جمع بندي فرمهاي آماري ارسالي از مراكز بهداشت شهری وروستایی

    تهيه كارنامه عملكرد شش ماهه وساليانه

    تجزيه وتحليل آمار و ا طلاعات

    ارسال آمار عملكرد شش ماهه وساليانه پس از تصحيح وتجزيه وتحليل اطلاعات به مراكز استان

 

ط) عضويت دركميته ها ، كميسيون ها، شوراها وجلسات كارگروه وگروههاي كارشناسي

      عضويت درکمیته بدوی تطبیق مشاغل سخت وزیان آور

    عضويت در گروههاي كارشناسي زير مجموعه كارگروه صنعت ومعدن شهرستان   

    عضويت دركميته تدوین پروفایل ایمنی شیمیایی استان 

    عضویت در کمیته عوامل اجرایی ماده 5 قانون مدیریت پس ماندها

    عضویت در شورای هماهنگی تامین اجتماعی  شهرستان

 

خدمات بهداشت حرفه ای شهرستان مهاباد

1-بازرسی از کلیه کارگاهها وکارخانجات و واحد های تولیدی صنعتی وخدماتی وکشاورزی ومعدنی مشمول قانون کار به استناد ماده 96 فصل چهارم این قانون

2- اندازه گیری ، شناسائی وارزشیابی عوامل فیزیکی وشیمیائی زیان آور محیط های کار ومطابقت آن با استانداردها در راستای اهداف تعیین شده

3- تعیین وتشریح ابعاد مختلف اهمیت حفظ سلامت نیروی کار بويژه از دیدگاههای مدیریت صنعتی وبهره وری برای مدیران وکارفرمایان در قالب سمینارهای استانی وگردهمائی های منطقه ای وروش های آموزشی مناسب در راستای جلب همکاری آنها

4- ارسال گزارشات مستند ومستدل علمی وفنی براساس اندازه گیریهای به عمل آمده ازمحیطهای کار به مدیران صنایع وارائه طریق در جهت تعدیل وکنترل عوامل حادثه سازوبیماریزا

5- بازآموزی ماهیانه کلیه کارشناسان ونیروهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای  شهرستان

7- آموزش ضمن خدمت کلیه کارشناسان وکاردانهای بهداشت حرفه ای شاغل در شبکه هایبهداشت ودرمان شهرستان  که نظارت وبازرسی محیط های کار را بعهده دارندباآخرین دست آوردهای علمی واجرایی بهداشت حرفه ای

8- تشخیص مشاغل سخت وزیان آور از طریق اندازه گیری وارزشیابی عوامل زیان آور محیط های کار به در خواست کمیته مربوطه

9- حضورفعال درکمیته های بدوی وتجدید نظر مشاغل سخت وزیان آور استان وبحث ومذاکره علمی وفنی در خصوص مشاغل گروه الف وب آئین نامه مربوطه

10- شرکت وحضور فعال در کارگروه صنعت ومعدن استانداری وارائه پیشنهادات اصلاحی در خصوص حل مشکلات کلان کارگاهی وصنعتی استان

11- نظارت وپیگیری مستمر بر کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار تشکیل شده درکارگاههاوکارخانجات با ترکیب کاردان یا کارشناس بهداشت حرفه ای وافزایش کمی وکیفی عملکرد آنها طبق آئین نامه مربوطه منشعب از ماده 93 قانون کار

12- صدور مجوز برای شرکت های طب کار وبهداشت حرفه ای بخش خصوصی و نظارت فنی وعلمی مستمر بر عملکرد آنها 

آیین نامه اجرایی ماده 191 قانون کار

آیین نامه اجرایی سخت و زیان آور

آیین نامه بهداشت کار در مراتع کشاورزی ، دامداری و مرغداریهای سراسر کشور

آیین نامه تاسیس مرکز تخصصی طب کار

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

آیین نامه شرایط استخدامی بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار

دستورالعمل ضوابط بهداشتی مشاغل خانگی مجاز

حد تماس شغلی عوامل فیزیکی محیط کار - صدا

برنامه کشاورزان

بسیج سلامت نوروزی