يکشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٧
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
معرفی

نام : شوکت

نام خانوادگی : تاج الدینی

سمت : کارشناس مسئول واحد بهداشت روان مرکز بهداشت شهرستان مهاباد

***********************************************************

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

شوکت

تاج الدینی

کارشناس مسئول واحد بهداشت روان مرکز بهداشت

2

هلاله

بیزنی فر

کارشناس  بهداشت روان