يکشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٧
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
معرفی

نام : دکتر جعفر

نام خانوادگی : جافی

سمت : کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان