معرفی

 

نام : ابراهیم

نام خانوادگی : رسول پور

سمت : مسئول درآمد مرکز بهداشت شهرستان مهاباد

********************************************

 

نام : خاتون

نام خانوادگی : مامالی

سمت : مددکار اجتماعی

********************************************