يکشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٧
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
شرح وظایف

1 تنظیم اسناد کلیه بیمه های طرف قرارداد و تحویل به ادارات اسناد پزشکی در استان

2 تلاش و اهتمام کامل برای بالا بردن در آمدهای و به حداقل رساندن کسورات بیمه

3 ارتباط و راهنمایی های فراوان با متصدیان صندوق ها به منظور اجرای دقیق مقررات در آمد امور مالی و رسیدن به اهداف بند 2

4 دریافت گزارش و جمع آوری درآمد ماهیانه کلیه مراکز و ارسال آن طی نامه ای به امور مالی دانشگاه

5 ارتباط با درآمد امور مالی دانشگاه برای دریافت بخشنامه ها و سایر دستورالعمل هل مربوط به درآمد و ارسال آن به مراکز جهت اقدام

6 ارسال و اعلام تعرفه های ابلاغی از طرف دانشگاه به کلیه واحدهای تابعه جهت اعمال

7 پایش مراکز و گزارش آن به مقامات مافوق

8 انجام سایر امورات محوله از طرف مقامات مافوق