معرفی

نام: کیوان

نام خانوادگی : امیدفر

سمت : کارشناس مسئول گسترش

:09149589006-42443030

:

---------------------------------------------------------

نام : محمد امین

نام خانوادگی : سرحدی

سمت : کارشناس پزشک خانواده

:4-2443030

:

---------------------------------------------------------

نام :جعفر

نام خانوادگی : احمدنژاد

سمت : کارشناس بهبود استاندارد

:   4-2443030

:


---------------------------------------------------------

نام : ئه وین

نام خانوادگی : اسمعیل پوری

سمت : کارشناس تجهیزات پزشکی

: 4-2443030

:

---------------------------------------------------------

نام : پرشنگ

نام خانوادگی : محمدپور

سمت : کارشناس جلب مشارکت

:4-2443030

:

---------------------------------------------------------