شرح وظایف

برنامه اهداف و شرح وظایف واحد هماهنگی و گسترش مرکز بهداشت شهرستان مهاباد

گروه گسترش و هماهنگی شبکه در نظام شبکه های بهداشتی درمانی بعنوان یکی از واحد های پشتیبانی در حوزه بهداشتی و درمانی رسالتی سنگین در عرصه تقابل بین مردم و سیستم ارائه خدمات می باشد که این پشتیبانی شامل تأمین نیروی انسانی، برنامه بیمه روستایی(پزشک خانواده)،تجهیزات،دارو، تخصیص اعتبارات و ... می باشد.

شرح وظایف کارشناس مسئول گسترش:

هماهنگی و نظارت بر فعالیت های مرتبط با شرح وظایف در تامین و ارتقای شبکه سلامت شهرستان در شهر و روستا

·         شرح وظایف کارشناس پزشک خانواده

-         مشارکت و برنامه ریزی در اجرای برنامه پزشک خانواده در روستا ها و شهر ها

-         نظارت و پایش مراکز مجری برنامه

-         هماهنگی جهت انجام سرشماری روستا ها بر اساس فرم سامانه سلامت

-         هماهنگی و پیگیری توزیع اعتبارات برنامه

·         شرح وظایف کارشناس بهبود استاندارد

-         بهبود استاندارد ساختمان های مراکز بهداشتی درمانی،خانه های بهداشت، پایگاههای بهداشت و مراکز بهداشت شهرستان

-         ساخت و تعمیر تجهیزات واحد های بهداشتی که بخش مهمی از منابع را به خود اختصاص می دهد.

-         پیش بینی و پیگیری دریافت اعتبارات از منابع مختلف،استانی و کشوری و مشارکت مردمی

·         شرح وظایف کارشناس تجهیزات پزشکی:

-         رسیدگی به امور مربوط به تجهیزات پزشکی و تهیه برنامه های تعمیراتی و راه اندازی دستگاهها

-         نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب آنها

-         جمع آوری اطلاعات لازم  در زمینه نگهداری،تعمیرات و تهیه لوازم و دستگاههای پزشکی

·         شرح وظایف کارشناس تجهیزات پزشکی:

-         رسیدگی به امور مربوط به تجهیزات پزشکی و تهیه برنامه های تعمیراتی و راه اندازی دستگاهها

-         نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب آنها

-         جمع آوری اطلاعات لازم  در زمینه نگهداری،تعمیرات و تهیه لوازم و دستگاههای پزشکی

·         شرح وظایف کارشناس نیروی انسانی:

-         پرورش و توسعه استعداد ها و مهارتهای افراد به کمک واحد آموزش مرکز بهداشت توسط شناسایی اولویت های دوره ای حوزه سلامت و نقاط قوت و ضعف در شهرستان مهاباد

-         حفظ و نگهداری نیرو های کار آمد و ایجاد روابط مطلوب بین آنها.

-         پیش بینی و پیشنهاد افزایش پست های مورد نیاز مراکز جدید الاحداث،مراکز محیطی و ستادی

·         شرح وظایف کارشناس جلب مشارکت

-         بررسی و برنامه ریزی برای اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه و اجرای خط مشی ها در قالب سیاستهای وزارتخانه

-         شرکت در جلسات امور بانوان در ارتباط با جلب مشارکت جامعه برای ارتقای سطح سلامت شهرستان

-         هماهنگی با سازمان ها،ادارات، نهاد های دولتی و سازمانهای مردم نهاد(NGO)به منظور برنامه ریزی در پیشبرد اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه