يکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
درآمد و ترخیص

    شرح وظایف مسئول درآمد:

-         بررسی و نظارت مستمر بر نحوه فعالیت کارکنان واحد ترخیص، صندوق و درآمد

-         تهیه گزارش صندوق به صورت روزانه جهت ارائه به رئیس واحد

-         کنترل پرونده های بیماران بستری که توسط نمایندگان بیمه رسیدگی شده

-         عودت پرونده هایی که رسیدگی آنها انجام شده ولی دارای نقص و اشکالات به نمایندگان بیمه است

-         تهیه پیش نویس درخواست وجه از سازمانهای بیمه طرف قرارداد

-         تحویل اسناد و مدارک و صورتحساب های ماهانه به سازمان های بیمه و مراکز طرف قرارداد

-         دریافت صورت کسور از سازمان های بیمه گر و سایر مراکز طرف قرارداد و ارائه آن به حسابداری

-         ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات مربوطه به درآمدهای نقدی و غیر نقدی

-         هماهنگ کردن واحد ترخیص و بخش ها و نمایندگان بیمه

-         انجام سایر امور محوله مربوطه طبق دستور مقام مافوق واحد درآمد

 

         شرح وظایف مسئول ترخیص:

-         کنترل پرونده از نظر نماینده استان

-         تهیه لیست پرونده های ترخیص شده بیماران

-         کنترل پرونده از نظر مهر و امضا مربوطه

-         کنترل پرونده از نظر تسویه حساب داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و غیره

-         کنترل کدهای عمل جراحی ویزیت ها و مشاوره ها

-         تحویل پرونده های دارای صورتحساب به واحد صندوق

-         اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه ها در خصوص نحوه ترخیص بیماران

-         توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت

-         انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق