معرفی

نام : کمال

نام خانوادگی : تردست

سمت : کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها مرکز بهداشت مهاباد

: 4-2442489

 

*********************************************************************

معرفي سایر پرسنل واحد مبارزه با بیماریها ستاد مركز بهداشت مهاباد 


ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

کمال

تردست

کارشناس مسئول واحد بیماریهای مرکز بهداشت

2

منصور

قادری

کارشناس بیماری های واگیردار

3

امید

پارسا

کارشناس بیماری های واگیردار

4

وسیم

چالش

کارشناس بیماری های غیرواگیردار

5

آزاده

وحیدی

کارشناس بیماری های غیرواگیردار

6

خسرو

خضرپور

کاردان مبارزه با بیماری ها

7

سید صلاح

عباس طاهر

تکنسین مبارزه با بیماری ها

 

******************************************************************************************