يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
بیماریها

نام : کمال

نام خانوادگی : تردست

سمت : کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها مرکز بهداشت مهاباد

: 4-2442489

*********************************************************************

معرفي سایر پرسنل واحد مبارزه با بیماریها ستاد مركز بهداشت مهاباد 

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن واحد

1

منصور قادری

 کارشناس مبارزه بابیماری

04442442489

2

رحیم     عبدالله نژاد

 کارشناس مبارزه بابیماری

04442442489

******************************************************************************************

شرح وظایف :


• آگاهي و بهره گيري از اطلاعات و آمارهاي حياتي و بهداشتي و اجتماعي و اقتصادي منطقه و بهره گيري از آنها در تحليل موفقيت برنامه هاي مربوطه
• توجيه مقامات شهرستان نسبت به اهميت بيماريهاي
شایع درمنطقه با توجه به آمارهاي بدست آمده
• نظارت و پيگيري و اجراء كليه برنامه هاي بیماریهای واگیروغير واگير
• تهيه جزوه و پمفلت هاي آموزشي جهت گروههاي هدف ودر معرض خطر
• هماهنگي و همكاري درون بخشي و برون بخشي جهت راه اندازي واحد ديابت -ثبت سرطان و...در بيمارستان وارتقاء فعاليت هايي كه در واحدها صورت مي گيرد
• پيشگيري- كنترل -و مراقبت و درمان بيماريهاي شایع واجرای آموزش بهداشت دركارگاههاي در معرض خطر و غربالگري از گروه در معرض خطر ديابت سل و...
• پيشگيري -كنترل و مراقبت از بيماريهاي زئونوز،آمیزشی،آنفلوانزا،شپش سر،تیفوئید، سل،هپاتیت،بیماریهای فشار خون - آموزش گروههاي در معرض خطر فشار خون،دیابت و... و شناسايي عوامل خطر آنها
• پيشگيري و كنترل و ثبت موارد سرطان بر اساس پاتولوژي -سرطان مبتني بر جمعيت -و موارد فوت به علت سرطان
• پيشگيري و كنترل سوانح و حوادث ترافيكي -حوادث در منزل با همكاري ادارات در گير در اين برنامه
• پيشگيري و كنترل بيماريهاي منتقله ازآب وغذا،مننژیت،مالاریا،جذام،  تالاسمي -بيماريهاي ژنتيك و مراقبت از بيماران
• اجراي برنامه غربالگري نوزادان 5-3 روزه و انجام آزمايشهاي
U TSH -PKوارجاع جهت درمان -پيگيري و مراقبت از بيماران

 

-آموزش به  نيروهاي شاغل درمرکزبهداشت و مراكز ،در خصوص بيماريها ي مننژيت،کزاز و آنفلوانزاو...

- گزارش دهي بيماران گزارش شده از مطب هاآزمایشگاهاوبیمارستان ومراکزبهداشتی درمانی

-ارسال گزارشات هفتگي و ماهيانه وفصلی به معاونت بهداشتی استان

- تجزيه وتحليل موارد مشكوك بيماريها (ثبت شده در فرمهاي خطي) وگزارش اطلاعات

-نمونه گيري خلط ومدفوع ازبیماران مشکوک به سل والتور و نظارت بر ارسال نمونه هاي تهيه شده

-گزارش کتبی وتلفني مواردمشكوك به بیماریهای آنفلوانزا،تب مالت ،سل،سیاه زخم و...

- پيگيري موارد مشكوك وقطعی بیماریهای شایع درمنطقه

- پایش ازمراکزبهداشتی درمانی شهری وروستایی وخانه های بهداشت ونظارت برنحوه انجام امورات وتشکیل کلاس های آموزشی ماهانه وبازآموزی برای همکاران

- تهيه برنامه هاي  عملياتي و مداخله اي جهت بیماریهای شایع درمنطقه ویا در صورت بروز مشكل

-پايش وارزشيابي وتكميل چك ليست پایش برای مراکزوخانه های بهداشت وارسال پس خوراند

-تكميل وارسال اطلاعات خواسته شده از مركز مديريت بيماريها ،رياست دانشگاه و معاون بهداشتي

-هماهنگی بین بخشی بادامپزشکی آموزش و پرورش وسایرادارات

-انعكاس فعاليت هاي انجام شده در واحدهاي خبري ازطريق روابط عمومي

-آموزش عمومي به صورت ضبط برنامه ها در صدا و سيما و تهیه پمفلت ومقالات آموزشي

– تهيه شاخص ها  و عملكرد واحد  بيماريها و...