جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
چارت سازمانی

شبکه بهداشت و درمان مهاباد

 

سرپرست شبکه بهداشت

رئیس امور عمومی

کارشناسان

نظارت بر مواد غذایی

کارگزینی

امور مالی بیمارستان