معرفی

نام : کریم

نام خانوادگی : افسری

سمت : کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت مرکز بهداشت مهاباد

-----------------------------------------------------------------------------------------------

نام : پروین

نام خانوادگی : مولوی

سمت :کارشناس واحد آموزش و ارتقاء سلامت مرکز بهداشت مهاباد