آدرس : ایران - آذربایجان غربی - شهرستان مهاباد - بلوار شهید عبدالله پور - ضلع جنوبی بیمارستان امام خمینی (ره) - شبکه بهداشت و درمان مهاباد

کد پستی : 4841-5-59137

صندوق پستی : 146-59135

کد شهر : 044

فاکس ریاست : 2226464

ایمیل ریاست : mahabad_sh@umsu.ac.ir

تلفن مستقیم ریاست : 2223500

تلفن مستقیم معاون اداره : 2241800

تلفن مستقیم حراست : 2246251

تلفن مستقیم کارگزینی : 2222377

تلفن مستقیم مدیر مالی شبکه بهداشت : 2230379

تلفن مستقیم حقوق و دستمزد مرکز بهداشت : 2224010

تلفن مستقیم مدیر مالی و حقوق و دستمزد بیمارستان : 2223330

تلفن مستقیم صدور چک : 2222023

تلفن مستقیم بازنشستگان - کارانه : 2244266

تلفن مستقیم دفترداری - صدور چک : 2222023

تلفن مستقیم بایگان اسناد مالی : 2241058

تلفن مستقیم دفترداری بودجه مرکز بهداشت : 2241058

تلفن مستقیم فناوری اطلاعات : 2225786

تلفن مستقیم معاونت درمان : 2225656

تلفن مستقیم نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی :  2225786

تلفن مستقیم روابط عمومی و فوریتهای پزشکی : 2226277