English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 55
کل بازديدکنندگان : 1301202
بازديدکنندگان آنلاين : 1

الف -پذيرش بهورز

از طريق تشكيل كميته پذيرش بهورز شهرستان و با حضور : مدير مركز آموزش بهورزي كارشناس مسئول گسترش مركز بهداشت  شهرستان رئيس مركز بهداشت شهرستان مسئول كارگزيني مركز بهداشت شهرستان به منظور:

1- تعيين روستاهاي داراي اولويت از نظر جذب و پذيرش بهورز

2- بررسي پستهاي بلاتصدي  بهورزي

3-اعلام نياز وتعيين اولويت ها به مركز بهداشت استان و پيگيري كسب مجوز با همكاري حوزه معاونت بهداشتي

4-توجيه برنامه در روستاهاي اصلي و قمر خا نه هاي بهداشت و جلب همكاري مردم ، شوراي اسلامي ، معتمدان محلي و غيره از طريق مراجعه مستقيم مدير ،مربيان و كارشناسان واحد گسترش مركز بهداشت شهرستان

5-بر قراري ارتباط با خانواده ها و جستجوي نفرات واجد شرايط براي ارائه خدمات بهداشتي درماني و توجيه ارزش اين خدمات

6- اطلاع رساني در خصوص  پذيرش بهورز بومي در روستاهاي مورد نظر از طريق نشر آگهي در مساجد، خانه بهداشت ،مراكز بهداشتي درماني ، اماكن عمومي و غيره

7-جمع آوري و بررسي مدارك مورد نياز جهت ثبت نام داوطلبان، تنظيم پرونده و صدور كارت شركت در جلسه آزمون

8-تائيد بومي بودن و  محل سكونت داوطلبان

9-برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه براي انتخاب نفرات برتر از بين داوطلبان بومي هر محل و معرفي آنان به هسته گزينش

10-اعلام اسامي پذيرفته شدگان براي ثبت نام و تكميل پرونده در مركز آموزش بهورزی

11-فراهم نمودن تسهيلات لازم براي سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود  به مركز صورت مي گيرد.

 ·        ساير وظايف مركز آموزش بهورزي:

تامين امكانات رفاهي دانش آموزان ( طبق آيين نامه )

اجراي برنامه هاي آموزش نظري عملي و كار آموزي و ترتيب حضور فعال و مستمر مربيان در كليه مراحل آموزشي

برگزاري آزمون هاي پايان هر پايه و مشاركت در آزمون نهایی

برگزاري برنامه آموزشي دوره آموزش ماما روستا (طبق آيين نامه ماما روستا )

برگزاري برنامه آموزشي دوره آموزش بهورز ماما (طبق آيين نامه بهورز ماما )

تدوين طرح درس روزانه و كلي و چك ليست هاي آموزشي

برگزاري امتحانات هر پايه در طول دوره آموزش

تامين محيط سالم اجتماعي براي دانش آموزان در حال تحصيل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان

بر پايي اردوهاي علمي ، فرهنگي ، تفريحي دانش آموزان  بهورزي در معيت مربيان

اجراي آموزش عملي و كارآموزي کمکهای اولیه و......  در بيمارستان

همكاري با فصلنامه بهورز , جمع آوري و استخراج نيازهاي آموزشي بهورزان شاغل از طريق فرم هاي نياز سنجي كاركنان جهت  ارسال به دفتر فصلنامه

تهيه و جمع آوري مطالب آموزشي مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر  فصلنامه

طراحي و برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي غير حضوري ( از راه دور ) بهورزان و برگزاري  آزمون فصلنامه بهورز

 تشكيل كميته آموزش شهرستان ( متشكل از رئيس مركز بهداشت شهرستان , مسئولين ستادي بر حسب مورد ، مدير مركز آموزش بهورزي )كه به منظور اجراي وظايف زير صورت مي گيرد.

 1-نيازسنجي آموزشي به صورت متمركز و بررسي اطلاعا ت ماندگار از دوره هاي  برگزار شده پس از  شش ماه جهت بهورزان و با همكاري واحدهاي ستادي

2-اعلام نتايج نياز سنجي ها به واحد هاي ستادي

3-دريافت نيازهاي آموزشي كاركنان از واحدهاي مختلف مركز بهداشت شهرستان

4- تطبيق نيازهاي  واحدها با نياز واقعي بهورزان  و شرايط موجود

5-برنامه ريزي جهت اجراي دوره هاي آموزشي با همكاري واحدهاي ستادي

6-نظارت و ارزشيابي كلاسها و كارگاههاي برگزار شده بر اساس چك ليست ( تهيه طرح درس ، پيش آزمون و پس آزمون , نحوه تهيه سئوالات , انتخاب مربي و  ... )

7-ارزشيابي دوره هاي آموزش  در حين اجرا و بعد از پايان دوره به منظور بررسي و تجزيه و تحليل پيشنهاد ها و تعيين نارساييها و ارائه فرمهاي لازم جهت رفع نارسائيها و بهبود آموزش

8- تدوين منابع آموزشي از طريق تاليف , ترجمه كتب , مجلات و مقالات علمي

9-مشاركت در برنامه ريزي و برگزاري سمينارهاي آموزشي , ارزشيابي آنها و تجزيه و تحليل نظرات و پيشنهادات شركت كنندگان و انعكاس آن به مسئولين اجرايي

10-بررسي سياستها و خط مشي هاي نظام اداري كشور در زمينه آموزش كاركنان دولت

11-شناسايي استراتژيها و جهت گيريها ي آموزشي

12-بررسي و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشكلات آموزشي و ارائه طرحهاي اجرايي مناسب

13-انجام مطالعات و پژوهش در زمينه برنامه هاي آموزشي اجرا شده در سطح آموزش و اجرا

14-بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي تخصصي مديريت و ارائه طرحها و برنامه هاي مناسب  با همكاري واحدهاي مرتبط مركز بهداشت

15-تعيين روش و شيوه آموزش با هماهنگي واحدهاي ستادي

16  -تامين و پيگيري ايجاد فضا و وسايل كمك آموزشي مناسب

 تذكر: دبير كميته آموزش مدير مركز آموزش بهورزی مي باشد .

شركت درجلسات ادغام برنامه هاي جديد و همكاري و مشاركت در اجراي برنامه ها و انتقال آموزشها به ساير رده ها

*  توجه : لازم است جهت برگزاري هر چه بهتر آموزشها با هماهنگي مديرمركز  از مربيان  توانمند در امر تدريس استفاده گردد .

برنامه ريزي جهت ارتقا مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحي و تجزيه وتحليل كار گاه هاي بر گزار شده

برگزاري كلاس هاي عملي و مهارت آموزي جهت كاركناني كه در اين زمينه نياز به آموزش دارند .

مشارکت  در برگزاری دوره هاي كارورزي، كارآموزي دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي در  مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي

مشاركت در آموزش دانشجويان دوره هاي پزشكي اجتماعي و جامعه نگر

مشاركت در ارتقاء برنامه هاي آموزشي و كارآموزي دانشجويان با همكاري دانشكده ها

مشاركت در جلسات  هماهنگي دانشكده ها جهت انتقال مشكلات موجود  دوره  كارآموزي دانشجويان در  مراكز بهداشتي درماني به آن ها

برگزاري مراسم  بزرگداشت روز بهورز با همكاري ساير واحد هاي ستادي

انتخاب بهورز و مربي نمونه

تشكيل شوراي بهورزي

حضور فعال در جلسات آموزشي و بازآموزي مركز بهداشت شهرستان و استان

مشاركت در نظارت بر عملكرد كاركنان مراكز بهداشتي درماني

نظارت مستمر بر فعاليت پرسنل خانه هاي بهداشت آموزشي و دانش آموزي و باز خورد به مدير مركز مربوطه

ارسال نتايج نظارت ها و پيشنهاد تشويق و تنبيه كاركنان

مشاركت در كميته هاي آموزشي و اجرايي مركز بهداشت شهرستان

همكاري با مركز بهداشت در راه اندازي خانه هاي بهداشت دانش آموزي و مراكز بهداشتي درماني جديد

تمهيد مقدمات دريافت ديپلم كار دانش بهورزان

مشاركت در امور اداري بهورزان ( ارزشيابي ساليانه ، ارتقاء شغلي ،تغيير عنوان و ...)

پژوهش در عرصه هاي بهداشتي درماني

تامين امور رفاهي بهورزان و دانش آموزان بهورزي با همكاري امور اداري

مشاركت در كميته نقل و انتقالات (به ويژه بهورزان)