دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
کارگزینی

شرح وظایف واحد کارگزینی:

 

-         مطالعه و بررسی قوانین، مقررات آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به رشته شغلی

-         بررسی مدارک و مستندات پرسنلی کارکنان و بازنشستگان بر اساس پرونده پرسنلی آنان

-         تهیه و تنظیم برگ خلاصه سوابق خدمتی کارکنان

-         تهیه پیش نویس نامه های اداری

-         صدور احکام پرسنلی از قبیل انتقال، ماموریت، مرخصی ها، افزایش حقوق و فوق العاده ها، ارتقاء گروه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه

-         رسیدگی به پیشنهادات درخواست های استخدامی، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و حقوق وظیفه

-         مشارکت در انجام امور مربوط به بیمه و رفاه کارکنان

-         مشارکت در تدوین و تهیه و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی

-         شرکت در کمیسیون ها، کمیته ها و جلسات مربوطه

-         اتخاذ رویه ها و انتخاب روش های مناسب جهت انجام امور پرسنلی

-         صدور ابلاغ های تشویق، ابلاغ های انتصاب، تعیین محل خدمت و ابلاغ عضویت معرفی نامه ها و صدور گواهی خدمت

-         پیش بینی های لازم در خصوص نیازهای پرسنلی و استخدامی واحد

-         جمع آوری و تجزیه تحلیل آمار و اطلاعات مربوط و ارائه گزارش های لازم به مقام مافوق

-         مشارکت در اقدامات لازم در خصوص پیش بینی و تامین نیازهای آموزشی کارکنان

-         شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

-         انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

-         انجام کلیه امورات مربوط به سیستم ثبت ورود و خروج پرسنلی و تحویل گزارشات ماهانه کارکردها

-         جمع آوری مرخصی روزانه و ساعتی و استعلاجی و ... کلیه پرسنل

-         تایپ و صدور نامه های شروع بکار و پایان کار و پاسخ به نامه های وارده از دانشگاه مربوط به کارگزینی