معرفی

نام : اسماعیل

نام خانوادگی : دفتری راد

سمت : دبیر کمیته پدافند غیر عامل

: 4-2226277

: ismail.rad1362@gmail.com

*******************************************************