دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
کنترل عفونت

کنترل عفونت

   واحد کنترل عفونت در دفتر پرستاری واقع شده است و اهم وظایف آن به شرح زیر است:

Ì      تدوین برنامه عملیاتی و برنامه بهبود کیفیت بصورت سالیانه و پایش میزان پیشرفت اجرای آن برنامه ها

Ì      استقرار و ارتقاء فرایندها منطبق با خط مشی ها و دستورالعملهای حیطه کنترل عفونت که از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی صادر گردیده است.

Ì      شناسایی موارد عفونت بیمارستانی براساس تعاریف استانداردNNIS برای چهار عفونت شایع و گزارش منظم آنها با فرم های مربوط به گزارش موارد مشکوک به عفونت بیمارستانی

Ì      اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان در رده های مختلف درمان و غیردرمان در زمینه های پیشگیری از عفونت های بیمارستانی از طریق برگزاری آموزش سالیانه،توزیع پمفلت،پوستر و ارائه آموزش های چهره به چهره

Ì      برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستانی و ارائه آمار در حیطه کنترل عفونت و طرح مسائل و مشکلات و تصمیم گیری برای رفع مشکلات و ارتقاء فرایندها

Ì      گزارش بیماران پذیرش شده با تشخیص بیماریهای مشمول گزارش فوری و غیرفوری به مرکز بهداشت شهرستان ارومیه

Ì      آموزش و توجیه سرپرستاران بخشها و سوپروایزرین برای گزارش موارد مشکوک به عفونت بیمارستانی به تیم کنترل عفونت

Ì      همکاری و مشارکت با کارشناس بهداشت محیط و کمیته کنترل عفونت بیمارستان در انتخاب و به کارگیری انواع گندزداها و ضدعفونی کننده ها و آموزش بهره برداری به کارکنان مرتبط

Ì      ارائه پیشنهادات اصلاحی و ارتقاء برای پیشگیری از عفونت های بیمارستانی به کمیته کنترل عفونت بیمارستانی

Ì      کمک به ارزیابی فعالیت های بخش های بیمارستان در زمینه اقدامات پیشگیری از عفونت های بیمارستانی براساس چک لیست های نظارت و ارزشیابی  یکسان مصوب کمیته کشوری

Ì      پیگیری انجام اقدامات لازم پس از آسیب های ناشی از اجسام تیز و برنده آلوده در کادر بهداشتی

 

  مسئول واحد: شهلا محی- تلفن تماس داخلی: 256