جمعه ١٩ خرداد ١٤٠٢
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
داروخانه و انبار دارویی

داروخانه و انبار دارویی


واحد داروخانه و انبار دارویی در جوار هم و در طبقه هم کف بیمارستان واقع شده اند.انبار دارویی شیفت های صبح دایر است و داروخانه بصورت شبانه روزی اداره می گردد.اقدام اصلی این دو واحد- ورود كالا از انبار داروئي به داروخانه و تحويل دارو به بخش های بستري- است که به شرح زیر انجام می گیرد::

 

الف-ورود كالا از انبار داروئي به داروخانه
 
تكنسين دارويي قفسه دارويي را از نظر اقلام و تعداد كالا بصورت مكانيزه بررسي و ليستي از اقلام را كه در داروخانه موجود نيستند و يا تعداد آنها بر حسب مصرف كم است تهيه و سپس ليست دارو را تحويل مسئول داروخانه مي نماید.مسئول داروخانه سند خروجي سرپايي را در کامپيوتر تنظيم و تکميل و پس از اخذ امضاي مجاز تحويل انبار دارويي  مي نمايدتكنسين دارويي داروهاي درخواستي از انبار را از نظر تعداد ، تاريخ انقضاء، سالم بودن و ... کنترل و تمامي اقلام به موجودي داروخانه سريايي افزوده مي گردد.
ب-تحويل دارو به بخش بستري
 
ورود اطلاعات داروهاي درخواستي بيماران به تفكيك هر بيمار توسط پرستار بخش هاي بستري و اورژانس از طريق سيستم HIS و ارسال الكترونيكي درخواست ها به داروخانه .تكنسين دارويي نسخ بيماران بستري را قيمت گذاري نموده و نسخ مربوط به هر بخش را در پرونده دارويي بيمار در رايانه ثبت مي کند .تكنسين دارويي ليست ارسال داروهاي بخشها  را جداگانه پرينت و داروها را بر اساس آن آماده و از طریق منشی هر بخش به بخش مربوطه ارسال می کند


اقدامات ویژه انبار دارویی 

*      مسئول انباردارویی قفسه‌هاي انبار را روزانه بررسی و ليست دارو را بر اساس نقطه سفارش ماهيانه  تهیه می نماید

*      داروهاي وارده توسط مسئول انبار تحویل و تاريخ انقضا  آنها موقع تحويل از شركت کنترل می گردد

*      مسئول انباردارویی درخواست واحد را اعلام و جهت تأييد مسئول فني داروخانه ارسال می نماید
برآورد قيمت و تاييد توسط مديريت داروخانه انجام مي شود.  

*      مديريت داروخانه نمونه اجناس مورد نظر را از شركت هاي داروئي و تجهيزات پزشكي مطابق بــا مشخصــات خريد سفارش می دهد..

*      مسئول انبار در زمان تحويل دارو و تجهيزات ، تاريخ مصرف و نوع جنس را  از نظر كيفيت بررسي و تحويل می گیرد.

*      مسئول انبار پس از تأييد فاكتور شركت اقدام به درج اقلام در کامپيوتر (بعنوان سند ورودي) می نماید .

*      مسئول انبار در صورت وجود هر گونه مشکل در خصوص اقلام تحويلي طبق صورتجلسه اي كه در زير فاكتور نوشته مي شود و به تأييد مسئول انبار (تحويل گيرنده) و نماينده شركت (تحويل دهنده)  ميرسد اقلام را عودت می نماید.. در صورت عدم مغایرت ،جنس پس از تطبيق و كنترل با فاكتور تحويل گرفته شده و مطابق فرايند انبارداري چيده و كنترل مي گردد

*      مسئول انبار در خصوص درخواست خريد كالا اقلام و تجهيزات غير روتين و جديد پس از دريافت درخواست اقلام مورد نياز و تأييد مسئول واحد ، اقدام به درخواست خرید می نماید 

*       مسئول انبارجهت خروج اقلام و تجهيزات در ابتدا درخواست  ارسالي دارو و تجهيزات واحدها را در کامپيوتر درج می نماید .پس از بررسي بر اساس ميزان موجودي انبار حواله سند خروجي تنظيم  شده و از نظر تعداد آماده و تحويل واحد مربوطه مي گردد .

*      انبار گرداني ساليانه با توجه به اعلام دانشگاه صورت مي پذيرد و در صورت هر گونه اشكال در فرم صورت موجودي اموال منقول ثبت مي گردد. ناظرين آن را امضاء نموده و پس از تاييد به دانشگاه ارسال ميشود


اقدامات ویژه داروخانه

به طور کلی مسئولیت امور اجرایی داروخانه بر عهده مسئول داروخانه می باشد ومسئول داروخانه باید جوابگوی تمام کارهای انجام شده در داروخانه توسط پرسنل و گزارش ان به مسئولین بیمارستان در صورت نیاز.


مواردی از شرح وظایف مسئول داروخانه:

*      چک کردن موجودی داروها و تحویل گرفتن کمبودهای دارویی از انبار دارویی

*      نوشتن برنامه هفتگی پرسنل و نظارت بر اجرای ان

*      چک کردن تاریخ انقضا داروها و جمع اوری داروهای تاریخ گذشته با نظارت مسئول فنی داروخانه  

*      تغییر قیمت ها طبق لیست ارسالی از بیمه              

                                                              

تکنسین امور دارویی (کاربر کامپیوتر و نسخه پیچ)و شرح وظایف:

*      اطلاع از داروهای موجود در داروخانه و خواندن نسخ داروئی بیماران و تحویل دارو  به بخشها

*      ثبت اطلاعات دارویی بیمار که از طرف  بخش در سیستم کامپیوتری وارد شده است

*      تهیه  پرینت داروهای درخواستی از بخش و جمع اوری داروهای بیماران

*      تحویل داروهایی که برای بیماران مصرف نشده و به داروخانه عودت داده شده و حذف ان از لیست بیمار

*      مرتب کردن قفسه های دارویی در پایان هر شیفت و تحویل ان به شیفت بعدی


توضیحات تکمیلی هر دو واحد

*      کلیه سفارشات دارو توسط مسئول داروخانه و انبار دارويي صورت مي پذيرد

*      در صورت موجود نبودن هر دارويي در داروخانه و انبار دارويي توسط مسئول داروخانه و مسئول انبار با شرکتهاي دارويي تماس گرفته شده و اقلام تهيه مي گردد.

*      انبار گرداني در پايان هر سال از موجودي داروخانه بطور اخص و بصورت دوره اي بطور اعم صورت مي پذيرد

*      پرينت تمامي داروها بصورت جداگانه در واحد ترخيص گرفته شده و جهت تائيد براي مسئول فني ارسال مي گردد وسپس در پرونده بيمار جهت دريافت وجه تا هنگام ترخيص قرار ميگيرد.

*      در صورتي كه دارويي موجود نباشد مسئول فني داروخانه با مركز فوريتهاي دارويي هلال احمر و داروخانه بهزيست/ دانشگاه تماس گرفته و دارو را دريافت مي نمايد.

*      در صورت عوض شدن دستور پزشک کل داروها توسط سيستم کامپيوتري (ارسال دارو از بخش به داروخانه) برگشت داده مي شود و توسط خدمه اصل دارو به داروخانه ارسال مي گردد سپس توسط اپراتور کامپيوتر پرينت دارويي برگشتي دريافت و تکنسين دارويي داروها را با پرينت چک مي نمايد در صورت همخواني در کامپيوتر تائيد شده و به موجودي داروخانه اضافه و از حساب دارويي بيمار کم مي شود.

*      چنانچه دارو در بخشها مازاد يا تاريخ انقضاي آنها نزديک باشدموضوع به داروخانه اعلام و پس از هماهنگي اقدام به جايگزيني خواهد شد.. داروهاي عودت شده به داروخانه جمع آوري شده در صورتيكه امكان داشته باشد با بيمارستانهای ديگر علوم پزشكي تبادل مي گردد. در صورتيكه امكان تبادل با بيمارستان ديگر نباشد مسئول فني داروخانه كتباً به رياست اعلام نموده و توسط وي به امور دارويي استان اعلام و دارو تحويل آنان مي گردد سپس در كامپيوتر درج و از موجودي دفتر ثبت دارو و كامپيوتر كسر مي گردد.

*      داروهاي مخدردر در داروخانه نگهداری می شوند و بخشها در صورت نياز از داروخانه مخدر مورد نظر را  تامين مينمایند. بعد از مصرف بخشها ،پوکه  برروي نسخه بيمار ضميمه و توسط پزشک ،پرستار و مسئول تزريق ومترون بيمارستان مهرو امضا مي شود اين نسخه در دو برگ به داروخانه ارسال مي شود (اين نسخ در دفتر داروهاي مخدر ثبت ميگردد)که يک نسخه به اداره داروهاي مخدر استان جهت دريافت دارو ارسال و نسخه ديگر پس از درج قيمت در پرونده بيمار ضميمه مي گردد تا هنگام ترخيص محاسبه شود .پس از تحويل دارو از اداره داروهاي مخدر براي آن قبض انبار صادر شده و موجودي در دفتر ثبت داروهاي مخدر ثبت مي گردد. برای بیماران سرپایی (کانسری-کلینیک های ترک اعتیاد) نیز مخد توزیع میگردد.کلینیک های ترک اعتیاد بصورت ماهیانه سهمیه خود را دریافت می کنند.برای تحویل مخدر به بیماران کانسری نیزاصل نسخه پزشک و مستندات شورای پزشکی- اصل شناسنامه بیمار و اصل شناسنامه همراه بیمار الزامی است.

*      در مورد تجهيزات و مواد مصرفي تخصصي آزمايشگاه مانند كيتهاي مختلف و مواد شيميايي و ... مسئول فني آزمايشگاه مستقيماً درخواست خريد نموده و پس از تأييد مسئول دارو و تجهيزات و اخذ امضاهاي مجاز ، درخواست جهت تهيه تحويل واحد كارپردازي شده كه پس از خريد تحويل انبار دارو و تجهيزات ميگردد و سپس با درخواست آزمايشگاه از انبار به آن واحد تحويل داده مي شود

*      هر ماه يكبار كليه اقلام انبار از نظر تاريخ مصرف و تعداد توسط پرسنل انبار كنترل ميشود و در صورت انقضاء تاريخ يا نزديك بودن تاريخ انقضاء مسئول انبار مراتب را به مسئول دارو و تجهيزات گزارش نموده تا اقدامات لازم صورت گردد.

 

 

اسامی پزشکان داروساز

1

دکتر فرحناز امینی

پزشک داروساز(مسئول فنی داروخانه)

3

دکتر امید صادق امیری

پزشک داروساز(مسئول فنی داروخانه)

 

مسئول انبار دارویی: ئه وین اسمعیل پوری

مسئول داروخانه: یحیی محمدی

تلفن تماس داخلی : داروخانه(220)-انبار دارویی(239)-مسئول فنی(314)-تدارکات(340)