جمعه ١٩ خرداد ١٤٠٢
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
آموزش

آموزش

واحد آموزش در طبقه سوم بیمارستان جنب بخش PICU قرار گرفته است و زیر مجموعه دفتر پرستاری محسوب می گردد. وظیفه اصلی  این واحد توانمند‌سازی پرسنل شاغل در بیمارستان از طریق ارتقاء سطح علمی آنان و آموزش‌های حرفه‌ای می‌باشد. این واحد توسط سوپروایزر آموزشی و تحت نظر مدیر پرستاری اداره می‌شود. در هر کدام از بخش‌های بیمارستان نیز رابطین آموزشی همسو با سیاست‌های واحد آموزش به فعالیت می‌پردازند.

اهم  وظايف

*      تعيين اهداف آموزشي ( كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت )

*      تعيين نيازهاي آموزشي ( مددجو و خانواده ، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامائي و كاركنان جديد الورود )

*      تعيين اولويتهاي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي

*      اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري ومشاركت ساير گروهها

*      پيشنهاد تهيه كتب ، مجلات ، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامائي

*      هماهنگي جهت تشكيل و شركت در كلاسهاي آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط

*      همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نياز سنجي آموزشي كاركنان و مددجويان

*      همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت در امر آموزش

*      همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش

*      برنامه ريزي و شركت فعال در سمينارها ، كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاري و مامائي

*      هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط

*      ثبت و گزارش و پاسخگويي كليه فعاليت هاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري

*      كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب

*      كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها

*      ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده

*      كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري ( در شيفت ها ي مختلف ) در برنامه هاي آموزشي براساس سرانه آموزش پرستاري

در همین زمینه واحد آموزش بیمارستان نیز با تدوین سیاست و برنامه های آموزشی  در راستای نیل به اهداف آموزشی به فعالیت پرداخته و با همکاری مسئولین ابزاز آموزشی مورد نیاز را اعم از سالن آموزشی (طبقه زیرزمین)-امکانات سمعی بصری- کتابخانه سایت اینترنت و ... فراهم آورده است.

سوپروایزر آموزشی: شمسی رسولی (کارشناس ارشد پرستاری)

 

تلفن تماس  داخلی: 452