دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
مشاوره و روانشناسی

معرفی واحد:

  واحد مشاوره و روان شناسی در اورژانس روبه روی صندوق قرار دارد. این واحد زیر مجموعه واحد مدیریت بیمارستان محسوب می شود و اهداف اصلی این واحد مداخله ی روانی در جهت پیشگیری از اقدام و اقدام مجدد به خودکشی است.

 

اهم وظایف:

1) مداخله ی روانی برای بیماران بستری شده ی مبتلا به اختلال روانی

2) مداخله ی روانی برای بیمارانی که اقدام به خودکشی کرده اند

3) مداخله ی روانی برای بیماران نیازمند به مشاوره ی روانشناسی  

4) مشاوره وراهنمایی برای پرسنل شاغل در بیمارستان

5) همکاری و ارجاع  بیماران به روانپزشک بیمارستان

6) همکاری  وارجاع بیماران  به مرکز بهداشت

7) همکاری با اورژانس اجتماعی و ارجاع بیماران به اورژانس اجتماعی

8) برگزاری جلسات مشاوره و روانشناسی برای بیماران نیازمند به  مشاوره

9) ثبت آمارخودکشی

10) پیگیری وضعیت بیماران بعد از ترخیص

11) ارائه ی بروشور آموزشی جهت آموزش و راهنمایی

 

مسئول واحد: پری روخوش (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)