سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
انبار ملزومات

معرفی واحد انبار:

 

 فضای انبار ملزومات بیمارستان به مساحت 500 متر در زیر زمین واقع گردیده است و دارای 2 نفر پرسنل می باشد.

نحوه ی کار انبار ملزومات

کلیه ملزومات توسط کارپردازها خریداری شده و مسئول انبارآنها را تحویل گرفته و تنظیم سند می نماید. واحد انبار به غیر  از تنظیم سند، پوشش 20 بخش ثابت و 40 واحد پاراکلینیک و متفرقه را نیز عهده دار می باشد. وسایل خریداری شده توسط کمک انباردار بیمارستان حمل و به داخل انبار ملزومات بیمارستان وارد می گردد. مسئولین واحدها و بخش های بیمارستان درخواست کتبی وسایل مورد نیاز خود را پس از امضا و صدور دستور تحویل توسط ریاست بیمارستان، تحویل انبار می نمایند.در صورتیکه وسایل درخواستی در انبار موجود باشد پس از تنظیم سند تحویل بخش می گردد. در صورت عدم وجود،  درخواست تحویل کارپرداز می گردد تا در صورت امکان خریداری گردد.

 

مسئول انبار: عبداله علیپور 

پرسنل انبار: 1 نفر

تلفن تماس: 249 (انبار)