English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 672
کل بازديدکنندگان : 819417
بازديدکنندگان آنلاين : 1

مدیریت اطلاعات سلامت

واحد مدیریت اطلاعات سلامت  در حیاط بیمارستان جنب واحد ترخیص و داروخانه خصوصی به مساحت 70 مترمربع واقع شده و شامل بخش های آمار- کدگذاری- پذیرش و بایگانی می باشد

این واحد در راستاي مديريت اسناد و مدارك پزشكي بيماران وظايف متعددي را به عهده دارد و مديريت، برنامه ريزي ،توسعه و اجراي اموري از قبيل پذيرش و تشكيل پرونده بيماران- نظارت بر تكميل مستندات تحويل گرفتن پرونده بيماران ترخيصي- مرتب سازي اوراق پرونده-رفع نقايص اطلاعاتي پرونده- كد گذاري بيماريها و اعمال جراحي مطابق با كتب طبقه بندي بين المللي، بايگاني ايمن و بازيابي سريع پرونده ها- پاسخگويي به ارباب رجوع تهيه آمارهاي مختلف كلينيكي و پاركلينيكي مركز و گزارش دهي آنها به مراجع ذي صلاحهماهنگي با ساير قسمتهاي بيمارستان و ... از اهم وظایف این واحد به شمار می رود.

 

شرح وظايف

*       تشکیل پرونده جهت بیماران سرپایی و بستری

*       اخذ رضايت معالجه و عمل جراحي از بيمار و اخذ رضايت استفاده از اطلاعات پزشكي پرونده

*       پيگيري انجام كليه مكاتبات و ارسال/ دريافت اسناد ومدارك پزشكي مورد نياز توسط واحد دبيرخانه بيمارستان به/ از ارگانها و نهادها

*       برنامه ريزي و اقدام به منظور در اختيار قراردادن تصوير مدارك پزشكي بيمار حسب تقاضاي وي يا نماينده قانوني او يا ساير افراد مجاز،جهت ارائه به سازمانهاي مختلف

*       مشاركت و تعامل در برنامه ريزي، هماهنگي و مديريت تشكيل كميته اسناد و مدارك پزشكي بيمارستان و پيگيري انجام وظايف و مسئوليت ها و دستور جلسات كميته اسناد و مدارك پزشكي و ارائه گزارشها و اطلاعات در زمينه پيشرفت فعاليت هاي مرتبط به افراد و مراجع ذيربط

*       انجام كليه فعاليت ها و اقدامات لازم به منظور كنترل و بررسي پرونده هاي بيماران از نظر كيفي و كمي و احصاء نواقص و كاستي هاي اطلاعاتي در آنها و ارجاع پرونده هاي ناقص به بخش هاي باليني و... پيگيري جهت رفع اين نواقص

*       انجام كليه برنامه ريزي ها و اقدامات لازم جهت تفكيك و بايگاني پرونده هايي كه از نظر كميت و كيفيت اطلاعات كامل مي باشند مطابق با رويه ها و دستورالعمل هاي مشخص پس از مرحله كد گذاري پرونده ها

*       انجام كليه اقدامات و فعاليت هاي لازم به منظور خلاصه برداري از پرونده هاي موجود در بايگاني راكد و امحاء دوره اي آنها مطابق با قوانين، مقررات و ضوابط مرتبط

*       طراحي، توسعه، استقرار و به روزآوري رويه هاي مناسب جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز براي محاسبه شاخص هاي آماري بيمارستاني

*       بررسي و مطالعه اطلاعات آماري شامل اطلاعات جمع آوري شده از طريق فرم هاي مربوطه بر اساس مباني علمي و روش هاي آماري و استخراج و محاسبه شاخص هاي آماري بيمارستان

*       انجام كليه اقدامات و فعاليت هاي لازم در زمينه انتشار شاخص هاي آماري و گزارش هاي تحليلي و مقايسه اي به صورت دوره اي و موردي،در قالب گزارش هاي تحليلي كاغذي، فايل هاي الكترونيكي، دفترچه هاي آماري، نشريه هاي داخلي و.... ارسال آنها به مراكز و مراجع ذيربط

*       انجام هماهنگي ها و همكاري هاي لازم براي ارائه خدمات مورد نياز به كار آموزان كه متقاضي گذراندن دوره كار آموزي در اين واحد سازماني هستند

 

شرح اقدامات به تفکیک واحدها

واحد پذیرش

 

پذیرش بیمار بستری غیر اورژانسی :

بيماربه واحدپذيرش مراجعه نموده و پس از ارائه برگ  دستور بستري ازسوي پزشك و دفترچه بيمه پس ازاستعلام ازبخش جهت اطلاع از وجود تخت خالي و هماهنگيهاي لازم و اخذ رضایت بستری و عمل جراحی، بيماردر بخش مورد نظر با ثبت مشخصات کامل از وی و همراه و تشکیل پرونده ، پذيرش مي

 

گردد و درصورتيكه دربخش مربوطه تخت خالي موجود نباشد،بنابر شرايط یا دربخش ديگري بستري مي گردد با پزشک مربوطه هماهنگی لازم را جهت تعیین تکلیف بیمار بعمل می آورد.

 

 پذيرش بیمار بستری اورژانسی :

بيماردربدو ورود به اورژانس به اتاق ترياژ مراجعه نموده وپس ازمعاینه واقدامات اولیه در اورژانس، درصورت نيازبه بستری وتشكيل پرونده بادردست داشتن دستور بستری از پزشک اورژانس به قسمت  پذيرش اورژانس هدايت مي شود . متصدي پذيرش پس ازثبت مشخصات كامل و اخذ اثرانگشت از وي یا همراه وی ، بيمار را جهت مراجعه مجدد به واحد اورژانس راهنمایی نموده تا مقدمات انتقال به بخش بستری در آنجا انجام گیرد.

واحد بایگانی                                                                                                                                             پس از مستند سازي اوراق پرونده در بخشهاي درماني و تنظيم آن توسط منشي هاي بخش و محاسبه مالي در واحد حسابداري و بيمه، پرونده تحويل واحد مدیریت اطلاعات سلامت مي گردد كه پس از كنترل كمي و كيفي آن ،چنانچه پرونده داراي نقايصي باشد،ضمن ثبت نقايص موجود، پرونده به منشي مربوطه تحويل تا پس ازرفع نقايص، مجددا تحويل واحد مدیریت اطلاعات سلامت گردد تا در قسمت کدگذاری به اطلاعات تشخیصی و اقدامات درمانی انجام شده کد اختصاص داده شود و کد های اختصاص یافته در کامپیوتر ثبت می گردند و سپس پرونده ها مجددا تحویل واحد ترخیص می گردد و پس از انجام کارهای مربوطه مجددا به واحد مدیریت اطلاعات سلامت برمی گردند و سپس در قسمت بایگانی اوراق پرونده ها مطابق ترتیب استاندارد ،مرتب می شود و درمرحله بعد پرونده ها در پوشه گذاشته شده و درصورت داشتن برگ گزارش پاتولوژي و الصاق آن در پرونده، به بایگانی منتقل شده و براساس شماره پرونده هر یک درجای خود قرار داده می شوند. (توضیح اینکه نتایج پاتولوژی در هنگام کد گذاری در سیستم HIS در دسترس می باشد و مطالعه می شود.)

برگه هاي پاتولوژي به صورت هفتگي و با ارائه رسيد از واحد آزمايشگاه تحويل واحد مدارك پزشكي گرديده و در پرونده هاي  مربوطه فايل مي گردد .  در صورت ارسال نشدن اوراق پاتولوژي پيگيريهاي لازم از واحد آزمايشگاه و منشي بخش مربوطه انجام مي گيرد

توضيحات تكميلي:

در صورتي كه مراكز قانوني ، بيمه ، نظام وظيفه ، پزشك ... نياز به تصوير اوراق پرونده داشته باشند با ارائه نامه از مراكز فوق ، تصوير پرونده ممهور به مهر برابر اصل گرديده و به بيمار تحويل مي گردد . لازم به ذكراست اصل اوراق يك پرونده تنها درازاي درخواست كتبي دادگاه به محاكم قضايي  تسليم  مي شود.

اين واحد همچنين جوابگويي به مجروحين جنگي مراجعه كننده به واحد بایگانی مدارك پزشكي كه پرونده آنها موجود مي باشد یا اطلاعات آنان در دفاتراورژانس ثبت شده است، به عهده دارد.

واحد كدگذاري

پس از تحويل موقت پرونده  بستری بیماران به واحد مدیریت اطلاعات سلامت ،پرونده براساس تشخيص نهايي و اعمال جراحي و اقدامات درماني و نيز علل خارجي با استفاده ازكتاب طبقه بندي  بين المللي بيماريها ( ICD10) و ICD9cm  كد گذاري شده و مراحل زیر طی می گردد:

*      پرونده هاي كد گذاري شده در HIS ثبت مي شوند

*      پس از انجام مرحله فوق پرونده ها مجددا تحویل واحد ترخیص و درآمد مي شوند .

*      آمارهاي درخواستي بيماريها  در صورت نياز داخلي و يا خارجي تهيه  مي گردد .

*      پرونده های کد گذاری شده به سامانه سپاس ارسال می شوند

واحد آمار

1- آمارهاي روزانه: درابتداي هرصبح كليه اطلاعات آماري بخشهاي بستری روز قبل اين مركز طي فرمهاي مخصوص آمار روزانه جمع آوري ميگردد.  كليه اطلاعات آماري اخذ شده مورد بررسی قرارگرفته  وچنانچه نقص وياكمبودي درآنها مشاهده گردد پيگيريهاي لازم جهت رفع آنها انجام مي پذيرد. سپس نتايج نهايي درفرمهاي آمارماهیانه ثبت ميشوند.                

2-  آمارهاي ماهيانه : اطلاعات آماري روزانه درپايان ماه محاسبه وجمع بندي گرديده  ودرفرمهاي آماري ماهيانه (نرم افزار excel ) ثبت و به مراكز درخواست كننده ارسال مي گردد.                                                                                              

 3- آمار های دوره ای : آمارهای فصلی، شش ماهه وسالیانه محاسبه و در اختیار ریاست بیمارستان ، مدیریت و دفتر پرستاری قرار می گیرد.
موارد آماری :

1-     آمار تعداد بیماران بستری در بخشها

2-    آمار مراجعین به اورژانس به تفکیک اورژانسی و سرپایی

3-    برگه های فوتی اورژانس و بخشهای بستری

4-    آمار فعالیت ماهیانه بخشهای پاراکلنیکی( آزمایشگاه پاتولوژی- سی تی اسکنرادیولوژی-سونوگرافی-اکوکاردیوگرافی

5-    آمار فعالیت ماهیانه واحدهای فیزیوتراپی، دیالیز ، شیمی درمانی ، واکسیناسیون ، تالاسمی ، هموفیلی و آندوسکوپی

6-    آمار فعالیت درمانگاه تخصصی به تفکیک هر تخصص

7-    ثبت آمار فعالیت پزشکان متخصص در سامانه آواب

8-    آمار اقدام به خودکشی مراجعه شده به اورژانس بصورت ماهیانه

9-    آمار فعالیت اتاق عمل وزایمان

10-  آمار فعالیت واحد مددکاری

*      پاسخگويي به مکاتبات و نيازهاي اطلاعاتي مراكز درخواست كننده آماراز وظايف اين واحد بشمار مي رود.

*      ایمیل واحد آمار و مدارک پزشکی در سایت دانشگاه ، amar_bimarestan@umsu.ac.ir  می باشد.

 

مسئول واحد: کوردستان قاسمی

تعداد پرسنل: 9 نفر (کارشناس و کاردان مدارک پزشکی- کارشناس HIT-دیپلم)

 

تلفن تماس داخلی: 232-243