شنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٧
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
درآمد

درآمد

واحد درآمد، مسئوليت گردآوري اسناد، ثبت و تنظيم اطلاعات مربوط به سازمانهاي بيمه را بر عهده دارد. در این واحد هر آنچه را كه بيمارستان در جهت سلامت و بهبود بيمار، هزينه كرده است و در نهايت هزينه واقعي خدمات با ارسال اسناد به سازمانهاي بيمه گر درخواست می گردد

اهم وظايف:

1.         تفكيك اسناد بيمه و تدوين سند برابر با اصل پرونده جهت ارسال به واحدهاي بيمه گر

2.        چك نهايي جهت كاهش هر چه بيشتر كسورات

3.        ارسال پرونده ها به همراه اسناد به كارشناسان بيمه

4.        تحويل اسناد و ليست گيري و ارسال به سازمانهاي بيمه

مسئول واحد: خالد حسن پور(کارشناس ارشد مدیریت)

پرسنل با احتساب مسئول واحد: 6 نفر

         تلفن تماس: 206