سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
ایمنی

 

 اهم وظایف:

1.   مشارکت در تدوين برنامه استراتژيك بيمارستان

2.   شركت و همكاري فعالانه در تدوين خط مشي ها و روش هاي اجرايي در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهينه

3.  خودارزيابي استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار در بيمارستان

4.  طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور ارتقاء درك و بصيرت كاركنان از استانداردهاي الزامي بيمارستانهاي دوستدار ايمني بيمار

5.  بررسي فرهنگ ايمني بيمار بر مبناي ساليانه و اقدام اصلاحي به منظور ارتقاء آن

6.  شركت در بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار و پي گيري انجام اقدامات اصلاحي و بازخورد به كاركنان

7.  همكاري در انجام مميزي هاي باليني و پيشنهاد موضوعات مميزي باليني بر اساس نتايج بازديد هاي مديريتي و تحليل ريشه اي وقايع

8.  نظارت بر ايجاد و چگونگي استفاده از سيستم  يادگيري و گزارش دهي اتفاقات ناخواسته در بيمارستان

9.  شركت و همكاري فعالانه در تحليل ريشه اي وقايع تهديدكننده ايمني بيمار

10. اقدام اصلاحي براساس نتايج تحليل ريشه اي وقايع به منظور كاهش خطرات در سازمان

11. بسترسازي و ايجاد شيوه مناسب برقراري ارتباط درخصوص موضوعات مرتبط به ايمني بيماردر داخل بيمارستان


کارشناس هماهنگ کننده ایمنی: ایران سلیمانی اقدم

تلفن تماس داخلی: 455