پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
حراست

نام : اکبر

نام خانوادگی : سروری

سمت : مسئول حراست

: 4-2246251