17:56:41 - 29 خرداد 1403

شبکه بهداشت و درمان مهاباد

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: نمام مرادی

سمت: کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد

 04442226166 داخلی214

تنظیمات قالب