16:47:16 - 04 مرداد 1403

شبکه بهداشت و درمان مهاباد

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف واحد:

1– تنظیم اسناد کلیه بیمه های طرف قرارداد و تحویل به ادارات اسناد پزشکی در استان

2 – تلاش و اهتمام کامل برای بالا بردن در آمدهای و به حداقل رساندن کسورات بیمه

3 – ارتباط و راهنمایی های فراوان با متصدیان صندوق ها به منظور اجرای دقیق مقررات در آمد امور مالی و رسیدن به اهداف بند 2

4 – دریافت گزارش و جمع آوری درآمد ماهیانه کلیه مراکز و ارسال آن طی نامه ای به امور مالی دانشگاه

5 – ارتباط با درآمد امور مالی دانشگاه برای دریافت بخشنامه ها و سایر دستورالعمل هل مربوط به درآمد و ارسال آن به مراکز جهت اقدام

6 – ارسال و اعلام تعرفه های ابلاغی از طرف دانشگاه به کلیه واحدهای تابعه جهت اعمال

7 – پایش مراکز و گزارش آن به مقامات مافوق

8 – انجام سایر امورات محوله از طرف مقامات مافوق

 

مسئول واحد: فرخنده بیگی

تنظیمات قالب