15:45:36 - 04 مرداد 1403

شبکه بهداشت و درمان مهاباد

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف واحد:

1- تهیه احکام پرسنلی (رسمی، پیمانی، طرحی، قراردادی تبصره ۳ و ۴ و قرارداد پزشک خانواده)

2 - انجام امور مربوط به ارتقاء طبقه و رتبه

3 - انجام امور مربوط به نقل و انتقال کارکنان

4 - انجام امور مربوط به انتصاب کارکنان

5 - انجام امور مربوط به بازنشستگی کارکنان

6 - انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت پرسنل  قراردادی به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

7 - انجام امور مربوط به تمدید مأموریت نیروهای مأمور

8 - انجام کلیه مکاتبات مربوط به تغییر ردیف

9 - شرکت در کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل شبکه بهداشت مهاباد

10 - شرکت در جلسات مختلف جهت ارتقاء سطح کیفی مهارت و دانش

11 - انجام کلیه امور مربوط به مرخصی ها و ذخیره مرخصی ها

12 - انجام کلیه امور مربوط به مأموریت ها

13 - صادر نمودن انواع ابلاغ ها

14 - صادر نمودن گواهی اشتغال بکار

15 -تهیه و تنظیم لیست گواهی انجام کار پرسنل جهت ارائه به امور مالی

16 - تنظیم انواع لیستهای هزینه مهد، حق لباس، و...

17 - انجام کلیه امور مربوط به ارزشیابی کارکنان و اجرای صحیح آن

18 - انجام کلیه امور مربوط به اعلام شروع بکار و پایانکار، توقف از طرح و انصراف از طرح نیروی های مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

19 - انجام امور مربوط به اتوماسیون واحد مربوطه

 

مسئول واحد: جلال محمدی

 

تنظیمات قالب